Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

Az CRUSOE Bt. a webhelyen át tudomására jutott vagy tudomására hozott személyes vagy bizalmas adatokat, információkat kizárólag az érvényben levő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és tartja nyilván, azokat harmadik fél tudomására nem hozza, rendelkezésére nem bocsátja. Az érintett kérésére az CRUSOE Bt. a személyes vagy bizalmas adatokat, információkat törli nyilvántartásából.

Az CRUSOE Bt. adatvédelmi nyilatkozata figyelembe veszi a vonatkozó magyar hatályos jogszabályokat, a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, tételesen az alábbiakat:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata;

Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Adatkezelési alapelvek

  • adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

  • adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

  • adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

  • adatoknak pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük;

  • adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;

  • megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az ügyfelek adatainak védelme

Az CRUSOE Bt. garantálja az ügyfelek megbízásából tárolt adatok teljes védelmét. A szolgáltatóra bízott adatok semmilyen módon (sem részben, sem egészben) nem elérhetőek harmadik fél számára.

Az CRUSOE Bt. fenntartja a jogot, hogy használja az ügyfél megbízása kapcsán készült fordítás során előállított fordítási memóriát a személyes adatoktól megtisztított formában, a saját fordítási tevékenységének elősegítése érdekében. A fordítási memóriából lehetetlen az egyedi fordításokra vonatkozó adatok kinyerése.

A szolgáltató az ügyfelek adatait, melyeket a szerződésben megadnak, minden esetben bizalmasan kezeli.

Nyilatkozat

Az CRUSOE Bt. kijelenti, hogy a felhasználók adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, eleget téve az adatkezelési alapelvek követelményeinek. Harmadik személy számára az adatokat nem adja ki, amely alól kivételt képeznek azok az esetek, melyek a szolgáltatás céljaként az adatok megosztását valósítják meg (például a fordítás forrásszövegének átadása a fordító számára).

.

Jogi nyilatkozat

Az CRUSOE Bt. ezt a honlapot abból a célból tartja fenn, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó információ a nyilvánosság számára könnyebben hozzáférhető legyen.

Az a CRUSOE Bt.-nek nem áll módjában garantálni az web oldalon szereplő, külső forrásokból származó információk megbízhatóságát. A honlapon szereplő információk olyan külső internetes oldalakra mutathatnak, amelyek felett az CRUSOE Bt. nem gyakorol ellenőrzést, és így nem vállal felelősséget sem.

Felelősség kizárása

Az CRUSOE Bt. honlapján szereplő valamennyi adat és információ tájékoztató jellegű. Az CRUSOE Bt. – bár törekszik a pontos tájékoztatásra – nem vállal felelősséget a honlap szövegeiben esetleg előforduló hibákért, tévedésekért, és egyúttal kizár minden felelősséget a webhelyen szereplő adatok és információk felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért.